Agribank Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018

Agribank Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018

Vừa qua, Agribank Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 nhằm sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
Hoạt động kinh doanh của Agribank Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2018 phát triển ổn định và vững chắc; đạt được kết quả tích cực: Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với kết quả chung của hệ thống Agribank và đảm bảo được tiến độ thực hiện so với kế hoạch cả năm; chất lượng các mặt hoạt động nghiệp vụ được kiểm soát tích cực, kết quả tài chính đảm bảo; cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc được chú trọng đầu tư trang bị, phục vụ thiết thực cho hoạt động kinh doanh; tiếp tục đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội; uy tín thương hiệu tiếp tục được nâng cao.

Đ/c Trịnh Ngọc Thanh –  Giám đốc Agribank Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Cụ thể, đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn đạt 26.382 tỷ đồng, tăng 1.765 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 7,2%. Trong đó nguồn vốn dân cư đạt 24.592 tỷ đồng, tăng 1.851 tỷ đồng so đầu năm, tốc độ tăng 8,1% so với đầu năm; tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 3.271 tỷ đồng; vốn dân cư chiếm tỷ trọng 93,2%. Tổng dư nợ đạt 32.035 tỷ đồng, tăng 2.022 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 6,7%; Cơ cấu dư nợ chuyển dịch tích cực, phù hợp với định hướng của Agribank, nâng cao được hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn vốn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng của Chính phủ, các chương trình, sản phẩm tín dụng của Trụ sở chính và các lĩnh vực đầu tư trọng điểm theo định hướng của Agribank Thanh Hóa.
Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng tốt hơn so với các năm trước và đảm bảo tiến độ kế hoạch; chất lượng SPDV tiếp tục được nâng lên. Doanh thu dịch vụ 6 tháng đạt 103 tỷ, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng 23%, đạt 50,6% kế hoạch Trụ sở chính giao năm 2018. Tài chính đảm bảo, ổn định thu nhập cho người lao động.
Có được những kết quả trên là do trong 6 tháng đầu năm 2018, Agribank Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả. Các phòng nghiệp vụ NHNo tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã bám sát giải pháp kinh doanh năm 2018 đã được NHNo tỉnh triển khai, xây dựng các giải pháp cụ thể theo từng chuyên đề nghiệp vụ, phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh. Thực hiện triệt để cơ chế khoán kinh doanh đến các đơn vị trực thuộc và đến từng cán bộ; Triển khai có hiệu quả các cơ chế khuyến khích của Agribank, có sự vận dụng cụ thể hóa phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ. Đồng thời luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các tồn tại, sai sót, từ đó sớm có biện pháp khắc phục.
Hội nghị đã dành thời gian thảo luận các giải pháp đã thực hiện hiệu quả 6 tháng đầu năm, xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện. Qua đó, Hội nghị cũng đã thống nhất cao các nhóm giải pháp về công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu, tăng cường thu hồi nợ rủi ro, tăng thu dịch vụ, tiết giảm chi phí nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Mai Hải – Agribank Thanh Hóa

Share