Agribank Thanh Hóa nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển kinh tế trang trại

Agribank Thanh Hóa nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển kinh tế trang trại

(TTV) – Bám sát chủ trương của tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, những năm qua, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) luôn chú trọng dành nguồn vốn ưu tiên cho vay đầu tư phát triển kinh tế trang trại, đồng hành hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ngay chính đồng đất của mình.

Thanh Thảo – Cao Tùng (http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/agribank-thanh-hoa-nang-cao-hieu-qua-nguon-von-cho-vay-dau-tu-phat-trien-kinh-te-trang-trai.html)
Share